DESIGN COMPUTING začínáme s modulem !!!

Koncepce modulu Počítačové navrhování / Design Computing

Modul Počítačové navrhování / Design Computing bude součástí magisterského studijního programu Architektura a urbanismus, oboru Architektura na Fakultě architektury ČVUT.

Garanti modulu:

prof.Dr.-ir. Henri Achten,

doc.Ing.arch. Miloš Florián, Ph.D.,

Ing. arch.Dana Matějovská,Ph.D.

 

 

1.    Anotace modulu

Digitalizace ve všech fázích projekční činnosti, přípravy a realizaci staveb i jejich další užívání jsou základním mottem připravovaného programu Stavebnictví 4.0. Vysoké školy by měly na tuto výzvu, která je podporovaná vládou České republiky, reagovat. Modul Počítačové navrhování / Design Computing nabízí komplexní znalosti v rámci digitalizace již zmíněných oblastí. Studenti absolvující modul Počítačového navrhování budou připraveni na funkci architekta- digitálního lídra, který je schopen vést inovativní, efektivní a udržitelné špičkové architektonické projekty. Je velice důležité, že se absolventi uplatní v současném propojeném světě, kde se spolupracuje v expertních mezinárodních týmech projekčních, realizačních i vědeckých.

2.    Přijetí do modulu

Ke studiu modulu budou zapsáni zájemci z řad přijatých studentů do magisterského studia oboru Architektura na začátku 7. semestru studia po absolvování povinného pohovoru.  Uchazeči musí předvést svoje dovednosti a znalosti základní počítačové gramotnosti – využití CAD softwarů a základních principů digitálního navrhování. Pro zájemce bude organizován v měsíci září přípravný kurz pro studenty modulu Počítačové navrhování / Design Computing.

3.    Profil absolventa

Absolventi oboru budou odborně připraveni pro práci architekta – digitálního lídra v projekčním ateliéru i v realizační firmě v České republice a v zahraničí. Absolventi též získají znalosti potřebné pro práci ve výzkumných týmech univerzit v ČR i ve světě, které se zabývají obory:

počítačové navrhování,

simulace, analýzy, optimalizace

digitální fabrikace,

aplikovaný  i teoretický digitální výzkum,

vývoj softwaru.

V současnosti je již uzákoněno v mnoha státech Evropské unie, že veřejné zakázky se posuzují povinně z datových modelů – tzv. informačních modelů budov BIM. Digitální datový model zahrnuje celý proces od koncepčního návrhu a vlastní projekční fáze přes realizaci (management a řízení výstavby) až po užívání budov (facility management).  Je nutné si uvědomit, že architekti by měli mít takové znalosti, aby mohli převážnou část těchto procesů kontrolovat a ovlivňovat.

Absolventi modulu Počítačové navrhování:

 • dokáží využít datový model na pokročilé úrovni – zpracovávat další procesy jako analýzy, simulace, optimalizace pro navrhování i realizaci
 • budou specialisté na pokročilé návrhové techniky, pokročilou geometrii konstrukcí
 • zvládnou se orientovat v pokročilé stavební výrobě, založené na robotice a rapid prototyping
 • prosadí se v inovativním plánování měst
 • tvůrčím způsobem doplní specialisty v mezioborové spolupráci
 • budou splňovat požadavky uznaného oboru pro autorizaci ČKA pro obor architektura.

4.    Organizace modulu

Výuka modulu Počítačové navrhování / Design Computing bude založena na systému výuky stávajícího oboru Architektura a urbanismus včetně kreditového rozsahu. Bude zachovávat princip proporcionality mezi teoretickou a ateliérovou výukou. Modul je připraven v českém jazyce a posléze je možné některé předměty nabídnout i v anglickém jazyce.

5.    Ukončení studia modulu

Studenti zapsaní do modulu Počítačové navrhování / Design Computing budou skládat další státní zkoušku z předmětového bloku Technologie počítačového návrhu / Design Computation (garant Ústav modelového projektování). Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomní práce. Podmínkou pro vykonání SZZ je úspěšné zakončení stanovených předmětů: Technologie počítačového návrhu / Design Computation I.- III.

6.    Struktura výuky modulu

 • Stávající povinné předměty magisterského stupně oboru Architektura
 • Stávající povinně volitelné předměty magisterského stupně se stanou povinnými pro modul Počítačové navrhování/ Design Computing :
  • Počítačová grafika II, kde se studenti seznámí s novými typy prezentačních nástrojů, které vedle klasických prezentacích se uplatní ve web aplikacích, při přednáškách i při různých sdílených informacích. Důležitou součástí Počítačové grafiky II je prezentace virtuální reality i rozšířené reality. Studenti se mohou aktivně v prostorách MOLABu projít virtuální realitou různých architektonických modelů. Výuka je primární přípravou pro práci v experimentálních ateliérech Počítačová grafika II navazuje na Počítačovou grafiku I – povinně volitelný předmět v bakalářském studiu.
  • PŘI I. – Prostorová informatika GIS (databázové systémy)
 • Upravené povinně volitelné předměty magisterského stupně se stanou povinnými pro modul Počítačové navrhování/ Design Computing :
  • Počítačové navrhování III./Design Computing III. (upravená Matematika II) – pokročilá geometrie v architektuře, matematicky popsané geometrické objekty, využití skriptování.
  • Pozemní stavitelství VII. – pokročilé materiály, využití robotiky ve stavebnictví
 • Nové povinně volitelné předměty
  • Počítačové navrhování I.-II./Design Computation I.-II. (viz níže zpracované syllaby, kde se student seznámí s následujícími tématy: teorie současné architektury, metodika současného navrhování, pokročilé parametrické navrhování, rapid prototyping, AI, robotika, automatizace, simulace, analýza, optimalizace, CAD/CAM, data minig, pokročilá práce s daty, BIM..

 

7.    Ateliery

Modul Počítačové navrhování / Design Computing  nabízí studentům výuku v ateliérech Ústavu modelového projektování.  V ateliérech je podstatný proces navrhování pomocí nástrojů pro pokročilé navrhování (softwary a aplikace) – nástrojů, které se v současnosti běžně používají ve větších architektonických kancelářích. V realizačních ateliérech se studenti soustředí na různé typy digitální fabrikace s přesahem do výroby prototypů. Výsledná prezentace v ateliérech se zaměří na kvalitní výstupy i s ohledem na nové typy prezentací.

Návrhy budou reagovat na následující techniky a informace: analýzy, simulace, geometrické zákonitosti, parametrický design, performativní design, optimalizace, pokročilá výroba, pokročilé materiály…Bude kladen důraz na týmovou mezioborovou spolupráci.

Možná zadání ateliérů : aplikace inovativních konstrukčních a robotických systémů, sdílených prostorových konceptů, typologie i mobility v architektuře a urbanismu.

 

Ateliéry budou díky propojení se studenty Ph.D.  též důležitou výzkumnou platformou,  tvůrčími think-tanky.  Díky návaznosti na doktorský program se ateliérová tvorba bude věnovat i alternativním principům navrhování staveb a celků.

diplomní seminář a diplomní projekt :

témata budou vycházet z využití nových procesů navrhování, nových technologií, inovativních  systémů, nových materiálů a interdisciplinarity.